Machine learning for drug

Machine learning for drug

سرفصل کارگاه یادگیری ماشین در مسائل دارو معرفی و تعریف مسئله‌ها در این زمینه Drug-Drug Interaction Drug Response prediction Drug synergy score prediction معرفی دیتاست‌ها CCLE GDSC DrugComb … بررسی معیارهای اندازه گیری کار با یک یا دو اپلیکیشن در…