Microarray data analysis

موارد مورد نظر جهت ارائه در کارگاه “تحلیل داده‌های ریزآرایه‌ها”

  • آشنایی با تکنولوژی ریزآرایه‌ها
  • آشنایی با نواع پلت فرم‎ها
  • روشهای جستجوی داده براساس معیارهای از پیش تعیین شده
  • چگونگی ساخت ماتریس داده‌ها براساس فایلهایCEL
  • چگونگی آنالیز ماتریس داده ها براساس نرم افزار R
  • آشنایی با روش تحلیل داده‌ها بوسیله ابزار GO2R

این کارگاه در 8 ساعت ارائه خواهد شد.


زمان برگزاری: 12 و 13 اسفند، بعد از ظهر


  • Date : 2023-03-03 - 2023-03-04