Microarray data analysis

Microarray data analysis

موارد مورد نظر جهت ارائه در کارگاه “تحلیل داده‌های ریزآرایه‌ها” آشنایی با تکنولوژی ریزآرایه‌ها آشنایی با نواع پلت فرم‎ها روشهای جستجوی داده براساس معیارهای از پیش تعیین شده چگونگی ساخت ماتریس داده‌ها براساس فایلهایCEL چگونگی آنالیز ماتریس داده ها براساس…