Analysis of 16s rRNA sequences using Qiime2

Analysis of 16s rRNA sequences using Qiime2

تجزیه‌وتحلیل داده‌های توالی 16S rRNA با استفاده از Qiime2 امپلیکون (Amplicon) یک قطعه از DNA یا RNA است که منبع یا محصول طبیعی یا مصنوعی رخدادهای تکثیری و همانندسازی (amplification & replication) است. توالی یابی امپلیکون یک رویکرد بسیار هدفمند…