Variant Calling

Variant Calling

آشنایی با آنالیز داده های اگزوم و فراخوانی واریانت ها هدف از این کارگاه آشنایی شرکت کنندگان با آنالیز فراخوانی واریانت های جرملاین از روی داده های توالی یابی کل اگزوم می باشد. در حال حاضر استفاده از توالی یابی…