Drug design

Drug design

دوره طراحی محاسباتی دارو شامل QSAR ، داکینگ و مدلسازی فارماکوفور زندگی انسان همواره با وقوع انواع بیماری‌هایی‌که سلامت او را به مخاطره انداخته، رو به رو بوده است و یکی از مهمترین دغدغه‌های محققان یافتن داروهای موثر، برای رفع…