Gene regulatory networks

Gene regulatory networks

بازسازی شبکه‌های تنظیمی ژنی با استفاده از داده‌های بیان ژن بازسازی شبکه‌های تنظیمی ژنی (gene regulatory networks) یکی از موضوعات مهم تحقیقات در زیست‌شناسی سامانه‌هاست و روش‌های محاسباتی بسیاری برای این کار طراحی شده‌اند. رویکردهای بازسازی بر اساس بیان ژن…