Microarray data analysis

Microarray data analysis

موارد مورد نظر جهت ارائه در کارگاه “تحلیل داده‌های ریزآرایه‌ها” آشنایی با تکنولوژی ریزآرایه‌ها آشنایی با نواع پلت فرم‎ها روشهای جستجوی داده براساس معیارهای از پیش تعیین شده چگونگی ساخت ماتریس داده‌ها براساس فایلهایCEL چگونگی آنالیز ماتریس داده ها براساس…
 Analysis of 16s rRNA sequences using Qiime2

Analysis of 16s rRNA sequences using Qiime2

تجزیه‌وتحلیل داده‌های توالی 16S rRNA با استفاده از Qiime2 امپلیکون (Amplicon) یک قطعه از DNA یا RNA است که منبع یا محصول طبیعی یا مصنوعی رخدادهای تکثیری و همانندسازی (amplification & replication) است. توالی یابی امپلیکون یک رویکرد بسیار هدفمند…