Machine learning for drug

Machine learning for drug

سرفصل کارگاه یادگیری ماشین در مسائل دارو معرفی و تعریف مسئله‌ها در این زمینه Drug-Drug Interaction Drug Response prediction Drug synergy score prediction معرفی دیتاست‌ها CCLE GDSC DrugComb … بررسی معیارهای اندازه گیری کار با یک یا دو اپلیکیشن در…
 RNA-seq data analysis

RNA-seq data analysis

RNA-seq data analysis workshop Lecturers: Dr. Seyed Amir Malekpour and Dr. Najmeh Salehi, form School of Biological Sciences at Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM).   In this workshop we focus on running RNA-seq pipelines to discover differentially expressed genes…