Metagenome data Analysis

Metagenome data Analysis

تحلیل داده‌های متاژنوم ما در این کارگاه می‌خواهیم به‌صورت عملی و کاربردی و البته به‌صورت ساده فرایند تحلیل داده‌های متاژنوم و استخراج اطلاعات کاربردی از آن‌ها را آموزش دهیم. مخاطب این دوره می‌تواند اساتید و دانشجویان بیوانفورماتیک، زیست‌شناسی، ژنتیک، میکروبیولوژی،…
 Variant Calling

Variant Calling

آشنایی با آنالیز داده های اگزوم و فراخوانی واریانت ها هدف از این کارگاه آشنایی شرکت کنندگان با آنالیز فراخوانی واریانت های جرملاین از روی داده های توالی یابی کل اگزوم می باشد. در حال حاضر استفاده از توالی یابی…